Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků (viz zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, §37 odst. 1). 

Způsob zpracování a nakládání s autovraky upravuje zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

V září 2008 byla vydána samostatná vyhláška č.352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, která upravuje provoz nakládání s autovraky. Současně s touto vyhláškou byla přijata i novela vyhlášky č. 383/2001 Sb. jako  vyhláška č.351/2008 Sb. V této vyhlášce byly zrušeny povinnosti vztahující se k nakládání s autovraky.

25. února 2010 byla vydána vyhláška č.54/2010, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky).

Tyto právní normy navazují po vstupu České republiky do Evropské unie na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, o vozidlech s ukončenou životností.  

 Přehled všech zákonů týkající se ekologické likvidace vozidel: