Potvrzení o převzetí autovraku je přílohou č.3 vyhlášky č.352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky a je dokumentem, který je nutno předložit při trvalém vyřazení vozidla z registru silničních vozidel podle zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Potvrzení o převzetí autovraku má vyhláškou č.352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky daný jednotný vzor a obsah. Zároveň jej mohou vystavovat organizace, kterým byl udělen příslušný souhlas KÚ podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Potvrzení o předání autovraku je platné při odhlašování vozidla z centrální evidence silničních vozidel na celém území ČR, zároveň i v zemích EU (Směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností).

Pořadové číslo potvrzení (PČP) – toto číslo musí být pro každé potvrzení vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků jedinečné v souvislé vzestupné řadě.
Identifikační číslo potvrzení v systému (IČPS) – vyplňuje se jedinečné číslo generované informačním systémem sledování toku vybraných autovraků pro každé potvrzení o převzetí autovraků do zařízení vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků.

Nejčastější příčiny neplatnosti potvrzení o převzetí autovraku:

  • absence IČPS
  • dočasné potvrzení
  • potvrzení psané rukou či okopírované

 

Platnost potvrzení si lze ověřit v informačním systému MA ISOH (modul autovraky informačního systému odpadového hospodářství).

Vstup do informačního systému MAISOH